Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:2591/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

                                                                           
                                                                                       QUYẾT ĐỊNH                                             Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
                                                   
                                                                  của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh


                                                BỘ  TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


 
            Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

            Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

            Xét đề nghị của Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
                                                                           
                                                                                       QUYẾT ĐỊNH:


 
            Điều 1. Vị trí và chức năng

            Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở các bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

            Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn


            1. Trình Bộ trưởng để án xây dựng và phát triển Nhạc viện, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học: Lý luận, Sáng tác, Biểu diễn và Sư phạm âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; đào tạo văn bằng phải, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội.

            3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo của Nhạc viện trên cơ sở chương trình nhưng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học khác nhằm phục vụ hoạt động đào tạo nghệ thuật, khoa học và biểu diễn của Nhạc viện theo quy định của pháp luật

            4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được phê duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

            5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc, tiếp thu và phổ biến tinh hoa âm nhạc của nhân loại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

            6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

            7. Xây dựng trang thông tin điện tử (Website) riêng, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin khoa học của Nhạc viện, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường đại học, các Bộ, ngành có liên quan.

            8. Hợp tác, liên kết với các trường, các đơn vị nghiên cứu khoa học, các hội nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân về âm nhạc trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhạc viện theo quy định của pháp luật.

            9. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học.

            10. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Nhạc viện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

            11. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

            12. Quản lý nhân sự và người học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Nhạc viện theo quy định của pháp luật.

            13. Quản lý, sử dựng nhà đất, tài chính, tài sản và ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

            14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường đại học và được Bộ trưởng giao.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức


            1. Lãnh đạo Nhạc viện:

            Giám đốc và các phó Giám đốc.

            2. Các phòng chức năng.

            a) Phòng Tổ chức cán bộ;

            b) Phòng Đào tạo;

            c) Phòng Công tác chính  trị và Quản lý học sinh, sinh viên;

            d) Phòng Quản khoa học và Sau đại học;

            đ) Phòng Hành chính - Quản trị;

            e) Phòng Tài vụ.
    
            3. Các khoa:

            a) Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy;

            b) Khoa âm nhạc Dân tộc;

            c) Khoa Đàn dây;

            d) Khoa Kèn - Gõ;

            đ) Khoa Piano;

            e) Khoa Thanh nhạc;

            g) Khoa Guitare - Accordéon - Organ;

            h) Khoa Tại chức;

            i) Khoa Nhạc nhẹ và âm nhạc Công nghệ.

            4. Các tổ chức trực thuộc:

            a) Phân hiệu Văn hóa;

            b) Trung tâm biểu diễn (trong đó có Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng); 

            c) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

            d) Trung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc.

            Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, giảng viên theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhạc viện. 

            Điều 4. Hiệu lực thi hành

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 53/2004/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

            Điều 5. Trách nhiệm thi hành

            Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.