Trang Web Liên Quan: Tết Nguyên đán 2015 | Phim Tết 2015 | tạp chí làm đẹp | thịt kho tàu | quần baggy | ly hai minh ha | nhảy dây giảm cân | hana giang anh | cách làm tương ớt | món ngon đãi khách | cá kho riềng | cách muối dưa cải | vương tuấn khải | sao hàn | Hồ ngọc hà | Đám cưới Tâm Tít | hot girl | Ngọc Trinh | on gioi cau day roi | guong mat than quen nhi | KHÁNH MY | HỒNG ÁNH | Facebook sao | young ji kara | Máy bay mất tích | văn hóa giải trí | Pháp luật
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc soạn thảo “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ”


B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________


Số: 2240/QĐ-BVHTTDL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013QUYẾT ĐỊNH
Về việc soạn thảo “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các đơn vị nghệ thuật và văn nghệ sĩ”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng soạn thảo “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ”

Điều 2.
Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, NTBD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Anh Tuấn

File đính kèm:

- 2240-QĐ-BVHTTDL(2013).doc

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ
Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.3.9438231 * Fax: 04.3.9439009
Email:congthongtindientu-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL","www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.