Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:2916/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

                                                                                  
                                                                                  QUYẾT ĐỊNH                                           Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

                                                               của Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc
 

                                              BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004;

            Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

            Xét đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ Chức Cán bộ, 
 

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH
 


            Điều 1.  Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng: 

            1. Xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm về: văn hoá, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và văn hoá dân tộc, nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phổ biến kiến thức để nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các mặt chính trị, pháp luật, văn hoá - xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật; tuyển chọn giới thiệu những tinh hoa văn hóa các dân tộc trên thế giới nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

            2. In và gia công các loại xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem nhãn hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội.

            Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính tại số 19 phố Nguyễn Bình Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

            Điều 2.
Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

            1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Tổ chức biên tập, xuất bản các loại xuất bản phẩm giới thiệu văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; các sáng tác về văn học - nghệ thuật, các công trình biên dịch, biên soạn của các tác giả người dân tộc thiểu số hoặc về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ bạn đọc trong nước và nước ngoài. 

            3. Sản xuất các chương trình nghe, nhìn; bưu ảnh; bưu thiếp; cuốn thư; câu đối; các loại lịch và sản phẩm mỹ thuật phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

            4. Chọn lọc, mua bản quyền để dịch và xuất bản các tác phẩm, công trình có giá trị của các dân tộc trên thế giới phục vụ nhân dân các dân tộc Việt Nam.

            5. Tổ chức biên tập, xuất bản các sản phẩm văn hoá - thông tin phù hợp bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số để tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật, đặc biệt là chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh, phê phán những biểu hiện phản văn hoá, lạc hậu, các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; ca ngợi truyền thống đoàn kết, yêu nước và các gương ít người tốt, việc tốt của các dân tộc thiểu số; hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

            6. Tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm công ích về văn hoá phẩm phục vụ xã hội theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.

            7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường năng lực sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển hệ thống cửa hàng tiêu thụ sản phẩm của Nhà xuất bản.

            8. Được mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

            9. Bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại Nhà xuất bản; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật.

            10. Quản lý vốn, tài sản, viên chức, người lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức; người lao động theo quy định của pháp luật.

            11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

            Điều 3.
Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc được tự chủ tổ chức bộ máy phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

            Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 247/VHQĐ ngày 25 tháng 6 năm 1986 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

            Điều 5.
Giám đốc Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các văn bản khác

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.