Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:1942/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2008

                                                                           
                                                                                        QUYẾT ĐỊNH

                              


                                                 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
                                                     
                                                                           của Bảo tàng Hồ Chí Minh

                                   
                                                     BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
            Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

            Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quyết định về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

            Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

                                                                            
                                                                                         QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.
Vị trí, chức năng

            Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hiện vật, di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            Bảo tàng Hồ Chí Minh là bảo tàng quốc gia, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn


            1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Bảo tàng Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

            2. Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu, hiện vật liên quan đến Người;

            3. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

            4. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tài liệu, hiện vật của Bảo tàng;

            5. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của bảo tàng; 

            6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, di tích lưu niệm và các phần trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước theo sự phân công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc yêu cầu của địa phương, đơn vị;

            7. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ chức và cá nhân trao tặng;

            8. Biên soạn, xuất bản và tổ chức công bố tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng và Nhà nước;

            9. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật; 

            10. Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

            11. Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật; 

            12. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật;

            13. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Bảo tàng quản lý. Phối in hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan Khu di tích Lịch sử -Văn hóa Ba Đình; 

            14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ;

            15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

            16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức


            1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

            2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

            a) Phòng Hành chính, Tổ chức, Đối ngoại;

            b) Phòng Tài vụ;

            c) Phòng Sưu tầm;

            d) Phòng Kiểm kê-Bảo quản;

            đ) Phòng Trưng bày;

            e) Phòng Giáo dục;

            g) Phòng Tư liệu-Thư viện;

            h) Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ;

            i) Phòng Kỹ thuật;

            k) Phòng Quản trị;

            l) Phòng Bảo vệ.

            3. Tổ chức trực thuộc:

            a) Trung tâm Tư vấn, ứng dụng trưng bày bảo tàng.

            Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể, bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng và tổ chức trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Bảo tàng.

            Điều 4.
Hiệu lực thi hành

             Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết tịnh số 48/2004/QĐ-BVHTT, ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            Điều 5.
Trách nhiệm thi hành

            Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.